h

Broederenklooster sage

12 december 2012

Broederenklooster sage

Van de fractie: Op verzoek van Adjan Pepers, de voorzitter van de forumvergaderingen over het Broederenklooster project, zijn op maandag 3 december de fractieleden van alle politieke partijen in Zutphen bij elkaar gekomen. Dit gebeurde vlak vóór de vergadering waarin de SP het initiatiefvoorstel “Borging cultureel erfgoed Broederenklooster & De Wildeman” in de Burgerzaal zou presenteren. Het doel van deze bijeenkomst was, te zien hoe de verschillen van inzicht binnen de raad over het Broederenklooster project van het college, overbrugd kunnen worden.

Ter voorbereiding hiervan had de heer Pepers, samen met de griffier van de gemeente een concept-amendement voorbereid op het oorspronkelijk voorstel van het college. Het ontwerp-besluit bij dit amendement draagt het college op om extra tijd te nemen om de knelpunten zoals die gesignaleerd zijn de afgelopen maanden, nog eens extra goed te bekijken en om met alternatieve oplossingen te komen.

Ook wordt het college geïnstrueerd om haar bouwplannen zo aan te passen dat het omstreden Gideon-monument blijft waar het is, en zo ingepast wordt dat het van de openbare weg zichtbaar en bereikbaar blijft als plek van bezinning en herdenking. Dit moet zo gebeuren dat de officiële herdenkingen bij dit oorlogsmonument daar volgens de bestaande tradities kan blijven plaatsvinden. Pas als de raad te zijner tijd instemt met het uiteindelijk ontwerp, mag de gemaakte € 4 miljoen reservering door het college worden aangesproken.

Hiermee worden veel van de serieuze problemen opgelost die de SP had met het collegevoorstel. Tijdens de voorvergadering bleek dat dit concept-amendement door alle partijen gesteund zou worden, mits het college met dit compromis akkoord zou gaan. Daarom besloot de SP-fractie om wél tijdens de vergadering in de Burgerzaal ons initiatiefvoorstel te presenteren, maar de daadwerkelijke bespreking van het voorstel voorlopig aan te houden. Dit gebeurde dan ook tijdens de forumvergadering.

Nadat het college tijd had gekregen om het concept-amendement te bestuderen, bleek dat óók het college in principe akkoord kon gaan met het voorgestelde constructieve compromis. De uiteindelijke tekst van dit amendement wordt nu door de initiatiefnemers voorbereid, om tijdens de volgende vergadering te worden aangenomen. Voorlopig is het nog te vroeg om te juichen, maar de SP hoopt dat met deze ontwikkeling het merendeel van onze bezwaren worden opgelost. Wordt vervolgd...

U bent hier